همدلی و فعالیت های داوطلبانه

درون هر انسان خورشیدی است که اگر تنها گوشه ای از نور آن را به دیگران بتابانیم لبخندی بر لب یک شکوفه یا گرمایی در دل یک ستاره می آورد. همدلان و همراهان گرامی می توانند با هر گونه اعلام آمادگی، به کمک انجمن های مردم نهاد حمایت از معلولین بیایند. تبدیل کتب درسی محصلین و دانشجویان به نسخه ی صوتی، همکاری در طراحی گرافیک سایت ها، کمک به رفت و آمد نابینایان هم محله ای، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای کوتاه مدت و مشارکت در هر گونه فعالیت های اجتماعی این طیف موجب سربلندی کل جامعه خواهد بود.